Naším patronem je Láďa Hron
Psí modlitba

Pane můj....
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka. Je to pravda. Dělám pro tebe všechno, co mohu a umím a uctívám tě jako boha. V mých očích můžeš číst důvěru a lásku. Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ. Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Ti dům, vodím nevidomé, tahám sáně, zachraňuji lidi v troskách a lavinách, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, pro Tvé zdraví snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích. Milionkrát zavrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za péči, abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost. I kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti. Prosím Tě, pane, abys mě ani Ty neopouštěl a nechal mě u sebe dožít ten můj psí život. Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

Co dělat při týrání zvířete?

Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete? Hlavně to prosíme nepřehlížejte!!!

Pokud máte podezření, že někým dochází k týrání zvířete, můžete to ohlásit na tyto instituce:

 • veterinární správa
 • obecní, obvodní či městský úřad (odbor životního prostředí)
 • Policie ČR

Oznámení můžete podat jak písemně, tak ústně. Samozřejmě je lepší písemná forma. Do které je dobré uvést Vaše údaje (jméno, bydliště a ! kontakt na Vás). Mimo jiné se díky tomu můžete informovat, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou samozřejmě povinné zabývat se i anonymním udáním.
Ale zde nevidíme důvod, proč se pod upozornění na týrání živých tvorů nepodepsat.

Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní či městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání – v případě, že se jedná o přestupek – řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.)

Pokud se objeví případ, ve kterém si nevíte rady, můžete se obrátit například na Nadaci na ochranu zvířat. Je na internetu najdete na adrese www.ochranazvirat.cz. Tam Vám rádi poradí, jak nejlépe a nejefektivněji postupovat a na koho se obrátit!

Co se považuje za týrání zvířat? (podle zákona č.246/92 Sb.)

 • Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
 • Omezovat výživu zvířete.
 • Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
 • Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
 • Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek... apod.).
 • Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.

Jak postupovat krok za krokem

 • Napsat si kontaktní údaje majitele týraného zvířete (bydliště, jméno, příjmení... apod.).
 • Napsat si jakým způsobem k týrání dochází, jakých metod se užívá. Pokud jste byly svědkem přímo konkrétní situace, popište danou situaci i s časovými údaji.
 • Pořídit důkazy, pokud je to možné (fotografie, video... apod.).
 • Ke všem písemným záznamům pořiďte kopie.
 • Obrátit se na policii České republiky, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu.
 • Zkontaktovat se s příslušnou organizací, např. zmiňovanou Nadací na ochranu zvířat, Společností pro zvířata ) nebo Svobodou zvířat .
 • Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete.

Konkrétní zákony, předpisy a nařízení týkající se této problematiky najdete na www.utulek.org/predpisy/predpisy.php
81.0.228.70/attachments/Novy_par135OZ.htm

Převzato z www.ochranazvirat.cz a www.hi-life.cz